Kariyer Aydınlatma Metni

Kariyer Aydınlatma Metni

İş başvuru formunu doldurmanızı müteakiben verileriniz Efor Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Efor Halı/Şirket”) sistemine kaydedilecek/işlenecektir. İşbu başvuru formu vasıtası ile Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, Şirket bünyesinde çalışma isteğiniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Efor Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. çalışan adaylarının; ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler ile ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgilerine ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. Efor Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi tarafınızca yapılan iş başvurusunun en verimli ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla işlemektedir.

Efor Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, Şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. 

İlgili veri işleme süreçlerinde kanunen gerekmesi halinde açık rızanız her bir süreç için ayrı ayrı alınmaktadır. İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre (…..) adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

  • Yukarıdaki açıklamalar kapsam ve sınırında, Efor Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum iş başvuru süreci ile ilgili olarak kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.

Efor Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.